ص100 102 >>>صفحه بعد (-) زیرص.(+)  روزقبل روزبعد
| | | | | | | | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , l
! { ! " 7 k م ﯿ ا ن ا ا م j
% h % : ` ? , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , w
7 ` 7 h ! ~ 1 3 9 4 ل ـ j
? ~ 0 ` u z ت ت j
u z j
? / / / / / / / / / - , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , w
5 j
5 . ت ا ا ه ، ں ا j
5 j
5 ( ع ) م ا j
5 j
5 1 6 2 ن ا ا j
5 0 2 1 - 2 7 8 1 ـ j
{ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | l ,
5 ~ 4 j j { 1
5 5 % % 5 8 8 9 ں ﯿ ا ك * j j ~ 4
5 5 5 8 9 0 ں ا ﯿ ا ك * j * / $ }
5 m % p a y a m 3 . i r : ت ں آ j 7 q
{ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / / - .
5 2 0 0 0 0 3 5 4 ك ﯿ 1 0 2 ب ت j
+ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , '
ـ ـ ﯿ ـ ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ا